Tiêu đề (*)
Tóm tắt
Nội dung
Họ tên (*)
Đơn vị công tác (*)
Địa chỉ (*)
Số điện thoại
Thư điện tử (*)
File đính kèm (*)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

XIN Ý KIẾN GÓP Ý VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Góp ý về bản tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

     - Nơi nhận: Hiệu trưởng

     - Thời hạn: 30/08/2021

2. Góp ý về Quy chế chi tiêu nội bộ

     - Nơi nhận: Hiệu trưởng

     - Thời hạn: 30/08/2021

3. Góp ý về Quy chế sử dụng hệ thống quản lý nhà trường tích hợp trên CSDL ngành và sử dụng sổ nhận xét và đánh giá học sinh năm học 2021-2022.

      - Nơi nhận: Hoàng Danh Hợi

      - Thời hạn: 19/09/2021

4. Dự thảo Kế hoạch - Cải cách hành chính nhà nước huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2030.

     - Nơi nhận: Dương Thị Minh Hải

     - Thời hạn: 15/09/2021

5. Dự thảo Quy chế phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh

     - Nơi nhận: Dương Thị Minh Hải

     - Thời hạn: 15/11/2021

6. Dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018.

     - Nơi nhận: Hoàng Danh Hợi

     - Thời hạn: 09/12/2021

7. Góp ý về các thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử nhà trường

     - Nơi nhận: Quản trị